Page 13 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 13

sonuçlandırılan şikâyetler incelenmemektedir. Belirli bir konuyu içermeyen şikâyetler de
       Kurumumuzun inceleme alanı dışındadır.

       Kurumumuz, kanunlara uygunluk, ayrımcılığın önlenmesi, ölçülülük, yetkinin kötüye
       kullanılmaması, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, nezaket, şeffaflık, hesap verilebilirlik, haklı
       beklentiye uygunluk, kazanılmış hakların korunması, dinlenilme hakkı, savunma hakkı, bilgi
       edinme hakkı, makul sürede karar verme, kararların gerekçeli olması, karara karşı başvuru yollarının
       gösterilmesi, kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi, kişisel verilerin korunması gibi iyi yönetim
       ilkeleri açısından da idareye önerilerde bulunmaktadır. Bu sayede, kamu yönetimi alanındaki
       reformlarda ilerleme kaydedilmesine katkı sağlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Kurumumuzun,
       bireye idare karşısında eşit söz hakkı tanıyan, kötü yönetimden doğan haksızlıkları önleyen, hem
       kamudaki etkinliği hem de toplumsal memnuniyeti arttıran bir işlevi bulunmaktadır.

       C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

       1. FİZİKSEL YAPI


       Başdenetçiliğimiz, Kurumumuz Kavaklıdere Mah.
       Zeytindalı cad. No:4 Çankaya/ANKARA adresinde
       bulunan  kalıcı  hizmet   binasında  faaliyet
       göstermektedir.

       Ayrıca, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun
       “Kuruluş, Görev ve çalışma İlkeleri”ni düzenleyen 4
       üncü maddesi kapsamında gerekli göreceği yerlerde
       büro açma yetkisi de bulunan Kurumumuz,
       İstanbul’da bir ofis açılmasına yönelik çalışmaları
       30/04/2015 tarihinde tamamlamış olup, Şişli ilçesi
       Matbaacı Osmanbey Sokak No: 46 adresinde
       faaliyetlerini sürdürmektedir.


       2. ÖRGÜT YAPISI


       TBMM Başkanlığına bağlı, şikâyet esasına göre idareyi denetleyen bağımsız bir niteliğe sahip
       Kamu Denetçiliği Kurumu, Kamu Başdenetçiliği ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır.
       Kurumumuz, Kamu Başdenetçisi tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir.

       Başdenetçilik

       Başdenetçilik, Kamu Başdenetçisi ve 5 Kamu Denetçisinden oluşmaktadır. Kurumumuz, Kamu
       Başdenetçisi tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir

       6328 sayılı Kanunda Kamu Başdenetçisi’nin ve Kamu Denetçilerinin görevleri sayılmaktadır:

       Kamu Başdenetçisi’nin görevleri şunlardır:
       a) Kuruma gelen şikâyetleri incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak.
       b) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak.
       c) Yıllık raporu hazırlamak.
       ç) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak.
       d) Raporları kamuoyuna duyurmak.


                              12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18