Page 12 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 12

BÖLÜM I


       GENEL BİLGİLER

       A. MİSYON VE VİZYON


       Kurumumuz, 29/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6328 sayılı Kamu
       Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet
       mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını;
       insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden
       incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi
       Başkanlığına bağlı ve kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli Kurumumuzun; misyon ve vizyonu
       2017-2021 dönemini kapsayacak olan “Stratejik Planı” ile belirlenmiştir. Bu kapsamda;

       Misyonumuz;


        “Etkin bir şikâyet mekanizmasıyla idarelerin hukuka ve hakkaniyete aykırı uygulamalarına karşı
         bireyi korumak ve kamu hizmetlerinin insan hakları ile iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde
                       yürütülmesine katkı sağlamak’’       Vizyonumuz ise;        ‘’Hak arama kültürünün yaygın olduğu bir toplum ve hizmet standartlarının yüksek olduğu bir
                   kamu yönetimi oluşmasında etkin rol oynamak’’


       B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

       6328 sayılı Kanuna göre Kurumumuzun görevleri şunlardır:

       Kurumumuz, şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan
       haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek,
       araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.


       Ancak;
                           1
       a) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/110 md.)
       b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,
       c) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar,
       ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri,
       Kurumumuzun görev alanı dışındadır.

       Ayrıca, 6328 sayılı Kanun uyarınca, yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca
       karara bağlanmış uyuşmazlıklar; sebepleri, konusu ve tarafları aynı olan ve daha önce       1 2/7/2018 tarih ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun
       Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 110 uncu maddesi ile “a)
       Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile re’sen imzaladığı kararlar ve emirler” bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

                              11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17