Page 15 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 15

e) Yokluğunda kendisine vekâlet edecek denetçiyi belirlemek.
       f) Birisi kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmek üzere, denetçiler arasındaki iş
       bölümünü düzenlemek.
       g) Genel Sekreteri ve diğer personeli atamak.
       ğ) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

       Kamu Denetçilerinin görevleri ise şunlardır:
       a) Bu Kanunda verilen görevlerin yapılmasında Kamu Başdenetçisi’ne yardımcı olmak.
       b) Kamu Başdenetçisi tarafından verilen görevleri yapmak.

       Genel Sekreterlik
       Genel Sekreterlik; Kurumun idari ve mali işleriyle sekretarya hizmetlerini yerine getirir. Genel
       Sekreterlikte Genel Sekreter ve diğer idari personel görev yapar.
       Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:
       a) Kurumun büro işlemini yürütmek.
       b) Personelin şahsi dosyalarını tutmak.
       c) Kurumun arşiv hizmetlerini yürütmek.
       ç) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005
       tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
       Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer
       mevzuatla mali hizmetler birimi ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak.
       d) Personelin izin ve emeklilik işlemlerini yürütmek.
       e) Kurumda çalışan personelin özlük işleri ile sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek.
       f) Kurumun görev alanıyla ilgili hususlarda bilişim sisteminin kullanılmasını sağlamak.
       g) Kanunlarla verilen veya Başdenetçilik tarafından verilen diğer işleri yapmak.

       6328 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekliyle Kurumumuzun organizasyon şeması Şekil 1’de yer
       almaktadır.
                              14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20